Tata Tertib Guru

Rating: 99% 4127


BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori Hasil Belajar 1. Belajar

10 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori Hasil Belajar 1. Belajar Oemar Hamalik (2001 : 27 ) mengemukakan pengertian belajar adalah suatu proses perubahan tingkah ...

Download - Fri, 27 Mar 2015 20:38:00 GMT

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

-3- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang

Download - Wed, 25 Mar 2015 21:16:00 GMT

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN ...

draf versi 24 februari 2015 prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian nasional tahun pelajaran 2014/2015 badan standar nasional pendidikan

Download - Sat, 28 Mar 2015 17:59:00 GMT

PERATURAN ETIKA KERJA, KELAKUAN DAN TATATERTIB

Peraturan Etika Kerja, Kelakuan & Tatatertib PNMB 2008 dan Etika Perniagaan 3 k) tidak berkelakuan yang sedemikian cara yang boleh mendatangkan

Download - Sun, 29 Mar 2015 03:39:00 GMT

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 1998 GARIS ...

surat pekeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 1998 _____ garis panduan menguruskan pegawai berprestasi rendah dan pegawai yang bermasalah

Download - Tue, 24 Mar 2015 17:07:00 GMT

Page 1